آمادگی ارائه دانش چگونگی تشکیل جهان از بنیاد تا انسان و تکنولژی ریاکتور تولیدپادهیدروژن

حروف یونانی ( گریک )

                         اسامی حروف یونانی و حروف انگلیسی هم ردیف آنها

1- حروف بزرگ یونانی  

1-الفا Α = ایی  ۲-بتا Β = بی  3-بسایΨ= سی 4- دلتا Δ = دی  5- اپسیلونΕ= ای 6- میΦ =  اف 7- گاما Γ = جی  8- اتا Η = اچ 9- آیΙ = آی 10- کسیΞ = جی 11- کاپا Κ = کی 12- لاندا Λ = ال 13- مو Μ = ام 14- اوپسیلون Ν = ان  15- اومیکرونΟ = اُ   16- پیΠ = پی 17- روΡ = آر 18- سیگماΣ=اس  19- تاوΤ=تی 20- نتا Θ = یو-  21- اومگا Ω =  وی 22-ایکس Χ= ایکس  23- نو Υ = وای –  24 زد Ζ = زد .                                           

 2- حروف کوچک یونانی

1-الفا α = ایی -2 –بتا β = بی- 3-بسای Ψ= سی-4- دلتا δ = دی- 5- اپسیلون ε = ای- 6-  می φ =  اف - 7- گاما γ = جی - 8- اتا η = اچ -9- آی ι = آی-10- کسی ξ  = جی -11- کاپا κ = کی- 12 – لاندا λ = ال- 13- مو μ = ام - 14- اوپسیلون ν = ان - 15- اومیکرون ο = اُ - 16- پی π =  پی- 17- رو ρ = آر - 18- سیگما σ =  اس- 19- تاو τ =  تی-20- نتا θ = یو -21- اومگا ω =  وی - 22-  ایکس χ = ایکس- 23-  نو υ = وای -24- زد ς = زد .                         

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم فروردین ۱۳۸۸ساعت 4:24  توسط عبدالمجید قانع  | 

< < آموزش قالب كدجاوا> >